بخش ره اموزان ره آموزان عزیزی که در سال 95 عضو مرکز شده اند می توانند از طريق دکمه زیر به سامانه وارد گردند
پذيرش سال 96 ره آموزان عزیزی که در سال 96 در آزمون جذب مرکز شرکت کرده اند می توانند از طريق دکمه زیر به سامانه وارد گردند